ในครั้งที่ 12 เรายังคงค้างการเล่าถึงวิธี migrate service application จากเดิมไปสู่ microservices architecture และ DevOps ผู้สอนใช้ paper จาก IEEE Software ปี 2016 เป็นตัวอย่างถึงกระบวนการ วิธีการ การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนในการพิจารณา และท้ายสุด การเข้าสู้การปรับกระบวนการ release การพัฒนาทักษะของคน การจัดกลุ่มการทำทีม และการใช้ tools ต่างๆ เพื่อให้ microservices architecture นั้นสามารถ enabled DevOps culture ได้

ผู้บรรยายขอขอบคุณ นิสิตและผู้สนใจติดตาม มา ณ. ที่นี้ด้วย lecture 12 เป็น lecture สุดท้ายของวิชานี้ CSS366 enterprise software architecture

กฤชชลัช
15 พค 2564

Recorded Lecture 12c is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 51:14:04