ในครั้งที่เจ็ด 6 มี.ค. 64 เรามีบรรยายสรุปส่วนที่เป็นเนื้อหาก่อนหน้านี้ และเริ่มเข้าสู่การยกตัวอย่างที่ครบสี่กระบวนการ model, design, measure, และ evaluate ที่จะทำเป็นตัวอย่างกับ architectural properties ที่สำคัญของซอฟต์แวร์ ได้แก่ performance และ availability

Recorded Lecture 7 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 50:14:04