ในครั้งที่แปด บรรยายวันที่ 13 มี.ค. 64 เรามีบรรยายสรุปส่วนที่เป็นเนื้อหาก่อนหน้านี้คือ performance และ availability ที่เป็น architecture property ที่ตรงไปตรงมา มีนิยามชัดเจน การวัดทำได้โดยง่าย ใน lecture 8 เรานำเอาคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุนกันมาใช้ได้แก่ วิธี schedule และการมี fault isolation property ของซอฟต์แวร์ เพื่อทำให้เกิด scalability

และนอกจากนั้น เพื่อให้เห็นตัวอย่างของผลกระทบต่อซอฟต์แวร์จากคุณสมบัติของ function unit การบรรยายจะมีการพูดถึง Agile development และคุณสมบัติที่เกิดจากการรวมกันของคุณสมบัติอื่นๆ ในซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด agility ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้สถาปนิกซอฟต์แวร์ต้องมองให้ชัดว่า Agile development คือ development ไม่ใช่โครงสร้างองค์ประกอบและความสัมพันธ์ที่อยู่ในซอฟต์แวร์ แต่ได้มาตามผลกระทบจาก systems thinking ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ development นั้นก็ต้องนำพาหรือสะท้อนคุณสมบัติที่ต้องการของ Agile development ไปด้วย เราจะเน้นเรื่องการ measure และ evaluate เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานสถาปัตยกรรม

Recorded Lecture 8 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 51:14:04