ในครั้งที่เก้า บรรยายวันที่ 3 เม.ย. 64 เรามีบรรยายสรุปส่วนที่เป็นเนื้อหาก่อนหน้านี้คือ scalability และ agility โดย property ทั้งสองแสดงให้เห็นถึงปัจจัยของ software dependency ที่มีผลต่อ fault isolation และ development agility ตามลำดับ ใน lecture ที่ 9 เราจะกล่าวถึง security in software development และ software simplicity ที่เป็น architecture property ที่มีความหมายกว้างครอบคลุม interactions จาก contexts ที่อาจจะควบคุมไม่ได้เพราะไม่รู้ หรือมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นอกเหนือไปจากปัจจัยในตัวซอฟต์แวร์เอง (ตาม open systems definition ใน systems thinking)

security in software และ software simplicity เป็นหัวข้อ open ตามนิยามของคุณลักษณะ และปัจจุบันก็ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้ในเชิงกระบวนการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ฟังคงต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ และที่มาที่ไปของคุณสมบัติต่อไป เช่นในวิชา cyber security หรือ วิชา software engineering เพิ่มเติม เป็นต้น เนื้อหาที่เป็นตัวอย่างเชิงทฤษฎียังมีอีกมาก เปิดกว้างและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ในหลายสิบปีที่ผ่านมากก็เปลี่ยนแปลงตลอดและทฤษฎีก็ยังมีที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ๆ อยู่

Recorded Lecture 9 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 51:14:04