ในครั้งที่ 11 เราสรุป lecture 10 ในส่วนที่เป็น events และ services โดยเราจะนำเอาทั้งสองความหมายนี้มาใช้เป็น abstraction ของโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สองแบบ คือ space-based architecture และ microservices architecture.

ใน space-based architecture หน่วยของ abstraction จะมีขนาดใหญ่โช้เทคโนโลยีในการ scale ฐานข้อมูลและจัดการเชิงโครงสร้างที่มีผลกระทบต่อซอฟต์แวร์น้อยกว่า แบบ microservices architecture ที่ต้องพยายาม decouple ตัวบริการให้มี bounded context ภายใต้โดเมนของงานที่เหมาะสม ทั้ง space-based และ microservices architecture สามารถเข้าได้กับการนำเอา events และ services abstraction เข้าไปใช้ทำให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจในโครงสร้างในคนที่เกี่ยวข้อง

Recorded Lecture 11 is also available as YouTube playlist

Sunday August 29, 2021 51:14:04